Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyny k zajištění požární ochrany

3. 11. 2008

Pokyny Společenství vlastníků jednotek Topolova 2948, 2949, 2950
 k zajištění požární ochrany
v bytovém domě č. p. 2948, 2949, 2950 na ulici Topolova ve Frýdku – Místku ( dále jen „dům“ )

 

                                                                                                                       Část I.    
Úvodní ustanovení

 

Shromáždění vlastníků jednotek, jakožto nejvyšší orgán Společenství vlastníků jednotek Topolova ( dále jen „společenství“ ) schválilo na svém jednání dne 3. listopadu. 2008 usnesením tyto „Pokyny Společenství vlastníků jednotek Topolova 2948, 2949, 2950 k zajištění požární ochrany v bytovém domě č. p. 2948, 2949, 2950 na ulici Topolova ve Frýdku – Místku“ ( dále jen „pokyny“ ).

Tyto pokyny jsou zpracovány ve smyslu zákona ČR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

 

 

                                                                                                                     Část II.   
Základní povinnosti fyzické osoby v domě

Fyzická osoba v domě je povinna:

1.     počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení a poskytnout v souvislosti se zdoláváním požáru osobní a věcnou pomoc,

2.     zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody, topení,

3.     plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

4.     obstarat a udržovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

5.     zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

6.     vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

7.     umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění vzniku požáru,

8.     oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

9.     dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

10.  uposlechnout příkazu velitele zásahu při likvidaci požáru,

11.  dodržovat předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami,

12.  dodržovat zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,

13.  osoba, která je povinna vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinna podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár (např. děti).

 

Fyzická osoba v domě nesmí :

14.  vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

15.  provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,

16.  poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

17.  omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

 

 

                                                                                                                    Část III. 
Další povinnosti fyzických osob v domě na úseku požární ochrany

 

1.     Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

2.     Není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsaná technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle ČSN 061008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

3.     Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

 

 

                                                                                                                    Část IV.  
Podmínky skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek

 

1.     Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

2.     Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.

3.     Při skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.

4.     Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách domu.

5.     Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. láhve, sudy) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách domu.

 

 

                                                                                                                      Část V.    
Povinnosti fyzických osob v domě vyplývající z ostatních předpisů

 

Ve společných a ve sklepních prostorách domu je zakázáno:

1.     skladovat pod schodištěm v suterénu, ve sklepních chodbách a na podestách schodiště jakékoli předměty a materiál,

2.     garážovat motocykly s výjimkou malých motocyklů s obsahem motoru do 50 ccm v prostorách určených pro úschovu jízdních kol a malých motocyklů (kolovny),

3.     skladovat na rozvodném potrubí plynu a vody jakékoli předměty a materiál nebo jich ukládat do vzdálenosti menší než 10 cm od těchto rozvodů nebo takovým způsobem, že by byl obtížný přístup k provedení revize vyhrazených technických zařízení (plyn, elektřina, tlakové nádoby),

4.     blokovat přístupové cesty k hasební technice, k uzávěrům vody, plynu, elektrické energie různými předměty,

5.     využívat prostory domu jinak než je určeno projektovým řešením (např. prodejny, opravny, dílny apod.) bez řízení o změně užívání,

6.     používat tepelné spotřebiče, které nejsou součástí vybavení domu bez povolení společenství,

7.     ponechávat zapnuté tepelné spotřebiče bez dozoru,

8.     ponechávat děti bez dohledu,

9.     snímat ochranné kryty osvětlovacích těles (po opravě tělesa kryt bezodkladně instalovat),

10.  kouření ve všech společných prostorách domu.

 

 

                                                                                                                    Část VI.  
Důležitá telefonní čísla

 

Hasiči                                                                                                                                     150

Hasičský záchranný sbor Frýdek - Místek                                                     558 431 051 – 2

Policie                                                                                                                                    158

Městská policie                                                                                                                     156

Záchranná služba                                                                                                                  155

Záchranný systém                                                                                                                 112

Severomoravská energetická, a. s. ( „elektrárna“ )                                            558 611 130

Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. ( „vodárny“ )                              558 402 111

Distep, a. s.                                                                                                              558 442 132

Severomoravská plynárenská, a. s. ( „plynárny“ )                                              800 113 355

poruchová služba – po pracovní době „plynáren“                                                     1239

Stavební bytové družstvo ve Frýdku - Místku                                                     558 402 011

 

 

 

Část VII.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Těmito pokyny nejsou dotčena práva a povinnosti jakýchkoli osob vyplývající z jiných platných vyšších právních předpisů.

2.     Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejich schválení.