Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád SVJ

3. 11. 2008

Společenství vlastníků jednotek Topolova 2948, 2949, 2950,

 

 

DOMOVNÍ ŘÁD

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.      Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu na ulici Topolova 4.p. 2948, 2949, 2950 ve Frýdku – Místku ( dále jen „dům“ ).

2.      Správu  domu  zajišťuje  samo,  nebo  prostřednictvím  třetí osoby Společenství vlastníků jednotek Topolova 2948, 2949, 2950 ( dále jen „společenství“ ), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím a jeho členy je v této oblasti vymezena Zákonem o vlastnictví bytů, Občanským zákoníkem, platnými stanovami společenství, nájemní smlouvou a ostatními souvisejícími právními předpisy v jejich platných zněních.

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

1.      Jednotkou se rozumí byt nebo nebytová jednotka ( např. garáž, nebo ateliér ) v domě vymezená ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bytů v jeho platném znění.

2.      Bytem se ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bytů v jeho platném znění rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

3.      Nebytová jednotka je ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bytů v jeho platném znění nebytový prostor v domě, který je ve výlučném nájemním, anebo vlastnickém užívacím právu jeho uživatelů a není současně společným nebytovým prostorem domu.

4.      Nebytové prostory jsou ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bytů v jeho platném znění jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům, než k bydlení ( např. k podnikatelské činnosti, nebo garáže, ateliéry apod… ). Nebytovými prostory nejsou příslušenství k bytu nebo příslušenství nebytového prostoru, ani společné části domu.

5.      Příslušenstvím k bytu či nebytové jednotce jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem či nebytovou jednotkou v domě používány ( např. sklep, komora mimo byt apod… ).

6.      Příslušenstvím k domu jsou drobné stavby, studna, oplocení, dvůr či jiné vedlejší stavby.

7.      Společnými částmi domu jsou části domu určené ke společnému užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, lodžie, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu a elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu ( například drobné stavby ) a společná zařízení domu ( například vybavení společné prádelny ) ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bytů v jeho platném znění.

8.      Konkrétní vymezení společných částí domu, jednotlivých bytových a nebytových jednotek v něm, včetně jejich příslušenství je dáno platným prohlášením vlastníka budovy.

 

Čl. 3
Užívání jednotky v domě

1.      Uživatel jednotky v domě je osoba či více osob užívajících danou jednotku na základě platné nájemní smlouvy, smlouvy o podnájmu, anebo na základě vlastnického práva k dané jednotce zapsaného v katastru nemovitostí a ostatní osoby užívající jednotku v domě.

2.      Uživatel jednotky v domě je povinen oznámit do jednoho měsíce společenství všechny skutečnosti rozhodné pro výpočet příspěvku na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a pro výpočet úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti z užívání jednotky v domě

1.      Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje část osmá, hlava sedmá Občanského zákoníku.

2.      Nájemcem jednotky se v tomto domovním řádu rozumí fyzická osoba, nebo právnická osoba, se kterou má pronajímatel – vlastník jednotky v domě uzavřenou nájemní smlouvu k této jednotce.

3.      Vlastník jednotky v domě je povinen předat jednotku a její příslušenství nájemci ve stavu způsobilém pro řádné užívání.

4.      Vlastník jednotky v domě je povinen zajistit nájemci jednotky v domě plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním této jednotky ( práva a povinnosti z nájmu bytu nebo nebytového prostoru, včetně odpovědnosti za údržbu domu, jednotky a za škody na majetku upravuje Občanský zákoník a vnitřní předpisy společenství, včetně jeho platných stanov ).

5.      Každý uživatel jednotky v domě a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné části a zařízení domu v souladu s účelem, k němuž užívání slouží.

6.      Vlastník jednotky v domě nebo jím zmocněná osoba jsou oprávněni po předchozím oznámení nájemci jednotky vstoupit do ní za účelem :

-        zjištění, zda nájemce jednotku řádně užívá,

-        zjištění technického stavu pronajaté jednotky,

-        provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé užitkové a studené vody,

-        zajištění předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,

-        zajištění nezbytné údržby a obhospodařování vlastní jednotky nebo ostatních jednotek v domě, příp. domu jako celku.

Ve výjimečných případech ( havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku ) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí vlastník nebo jím zmocněná osoba neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

7.      Každý uživatel jednotky v domě ( její nájemce nebo vlastník ) a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, jsou povinni řádně užívat jednotku v domě, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním jednotky. Zároveň jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě nebylo narušeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům jednotek v domě výkon stejných práv a nedostali se do rozporu s dobrými mravy. Výkon jejich práv a povinností vyplývajících z nájemního nebo vlastnického vztahu k jednotce nesmí bez právního důvodu rušit, ohrožovat či zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob.

8.      Každý uživatel jednotky v domě ( její nájemce nebo vlastník ) a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, jsou povinni zdržet se provádění úprav jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl bez souhlasu vlastníků ostatních jednotek v domě měněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnost technického zařízení domu ( plyn, vytápění, voda, kanalizace, elektřina, vzduchotechnika, STA apod… ) nebo ohroženo zdraví, bezpečnost a majetek uživatelů ostatních jednotek v domě.

9.      Souhlas vlastníků ostatních jednotek v domě podle předchozího odstavce nemusí vlastník jednotky mít pouze v případě, kdy se k zamýšlenému zásahu či změně v jednotce vyjadřuje podle zvláštního právního předpisu k tomu určený orgán či osoba a kdy tento orgán či osoba v souladu s příslušným předpisem souhlas vlastníků ostatních jednotek v domě nevyžaduje.

10.   Vlastník jednotky, příp. jiný její uživatel je povinen zajistit potřebnou součinnost se společenstvím nebo jím určenou fyzickou nebo právnickou osobou pro realizaci prací v rámci správy, údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce společných částí domu, popřípadě domu jako celku.

11.   Vlastník jednotky, příp. jiný její uživatel je odpovědný za škody, které vzniknou společenství nebo jednotlivým vlastníkům jednotek, příp. i jiným fyzickým či právnickým osobám v důsledku porušení jeho povinností podle odst. 10 tohoto článku.

12.   Povinnosti uživatelů bytů při používání tepelných spotřebičů, skladování a používání hořlavých kapalin, skladování a používání kovových tlakových nádob na propan-butan, skladování tuhých paliv a jiných materiálů upravují platné hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

13.   Jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, odpovídají uživatelé jednotek v domě za opatření zabraňující rozšiřování hmyzu a hlodavců.

 

Čl. 5

Opravy a údržba společných částí domu

1.      Společenství je povinno zajistit provádění řádné údržby společných částí domu a jeho zařízení, včetně potřebných oprav, modernizací či rekonstrukcí, a to v souladu s příslušnými platnými předpisy.

2.      Společenství je povinno zajišťovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním jednotek v domě.

 

Čl. 6

Technické prohlídky domu a jednotek v něm

1.      Každý vlastník jednotky v domě je povinen zajistit ve své jednotce ve stanovených lhůtách předepsané technické kontroly a revize tak, aby neohrozil zdraví, bezpečnost a majetek uživatelů ostatních jednotek v domě.

2.      Společenství zajišťuje předepsané technické prohlídky, kontroly či revize domu a jednotek v něm ( například plyno či elektrorevize ), zařízení a vybavení společných prostor, včetně kontroly požárních a bezpečnostních zařízení.

3.      Uživatelé jednotek v domě jsou povinni umožnit vstup do jednotek oprávněným osobám za účelem provedení předepsaných prohlídek, kontrol či revizí, oprav nebo montáže měřící a regulační techniky a jejich kontroly a odečtu v domě i jednotkách v něm.

 

Čl. 7

Stavební úpravy a změny

1.      Uživatel jednotky, který není jejím vlastníkem, nesmí provádět stavební úpravy jednotky nebo jiné podstatné změny v jednotce bez předchozího souhlasu jejího vlastníka. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového i jiného vedení, vyměňování či odstraňování kamen, vysekávání otvorů do komínů, zazdívání nebo prorážení oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod…

2.      Je-li to pro provedení požadovaných stavebních úprav či změn podle zvláštních předpisů zapotřebí, musí vlastník jednotky zajistit povolení příslušného orgánu (např. stavební úřad). Jedná se zejména o zavádění nebo změnu vodovodního a elektrického vedení, vysekávání otvorů do nosných konstrukcí a příček, přemísťování dveří, zřizování a bourání příček, apod…..

3.      Vlastník jednotky může nájemci nařídit, aby úpravy prováděné bez jeho souhlasu byly ve stanovené lhůtě odstraněny a jednotka byla uvedena do původního stavu.

4.      Uživatel jednotky odpovídá za případnou škodu vzniklou neodborným provedením změn a úprav.

5.      Montáž a připojení odběrného elektrického zařízení (ohřívač vody, apod.) je uživatel jednotky, který má sjednaný smluvní vztah s dodavatelem elektrické energie, povinen předem projednat s tímto  dodavatelem .

6.      Zřizovat rozhlasové a televizní antény, včetně satelitních, na střechách a obvodových stěnách domu lze jen po předchozím písemném souhlasu společenství, a to postupem s ním dohodnutým.

7.      Vlastník jednotky je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v jednotce jen se souhlasem nájemce. Ten je však povinen umožnit vlastníkovi provést nutné opravy realizované v rámci řádné údržby jednotky či domu.

 

Čl. 8

Udržovací povinnosti uživatele bytu

1.      Uživatel jednotky v domě je povinen zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav a prací spojených s obvyklým udržováním jednotky a jejího příslušenství tak, aby byla jednotka trvale udržována ve stavu způsobilém k jejímu řádnému užívání.

2.      Nesplní-li uživatel - nájemce jednotky svou udržovací povinnost nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, je vlastník jednotky povinen po předchozím upozornění učinit tak sám a je oprávněn požadovat po nájemci náhradu účelně vynaložených prostředků.

3.      Nájemce jednotky je povinen bezodkladně oznámit jejímu vlastníkovi potřebu závažnějších oprav v jednotce a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu vzniklou neplněním této povinnosti.

4.      Vlastník jednotky je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě ( na jiných jednotkách nebo společných částech domu ) sám nebo byly způsobeny osobami užívajícími jednotku v jeho vlastnictví. Nestane-li se tak, má společenství právo po předchozím upozornění vlastníka jednotky závady a poškození odstranit a požadovat od vlastníka náhradu.

5.      Uživatelé – nájemci jednotek v domě mají stejnou povinnost podle předchozího odstavce vůči vlastníkovi jednotek, které užívají.

 

Čl. 9

Užívání společných prostor a zařízení domu

1.      Společnými prostory a zařízeními domu se rozumí všechny prostory a zařízení v domě a přilehlém okolí, které nejsou přiděleny k výhradnímu užívání jednotlivým uživatelům na základě platné nájemní smlouvy, nebo z titulu vlastnického práva.

2.      Společné prostory domu lze užívat pouze k účelům, ke kterým byly určeny dle platného prohlášení vlastníka budovy ( například kolárny, kočárkárny, sušárny apod… ). Při tomto užívání nesmí docházet k omezování práv ostatních uživatelů jednotek v domě.

3.      Není-li v prohlášení vlastníka budovy blíže specifikován způsob užívání společných prostor nebo zařízení domu, je v takovýchto prostorách zakázáno umisťování jakýchkoli předmětů nepatřících k vybavení domu. K možnému konkrétnímu způsobu užívání těchto prostor či zařízení je nutný písemný souhlas společenství.

4.      Bez souhlasu společenství je zakázáno zřizovat v domě dílny, skladiště s hořlavým materiálem, herny, provádět jakékoli stavební úpravy apod…

5.      Vchody, průjezdy, průchody, chodníky, schodiště, dvory, půdy a jiné společné prostory se udržují volné.

6.      Komunikační prostory ( schodiště, chodby ) vedoucí k východu z objektu na volné prostranství jsou únikovými cestami v případě požáru, na kterých nesmí být umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob.

7.      Je zakázáno jakékoli znečišťování veřejného prostranství, zejména pak odkládáním nebo skladováním smetí či jiných odpadů či předmětů mimo nádoby k tomu určené, dále mytím vozidel, prováděním výměny jejich provozních náplní, čištěním či prášením koberců nebo jiných předmětů z oken či balkónů atd….

8.      Ve všech společných prostorách domu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

9.      Uživatelé jednotek v domě jsou povinni zejména :

-        umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům

-        zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky vznětlivé či jinak nebezpečné v rozporu s příslušnými hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy

-        zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců

10.   Požární zařízení - hydranty, hadice, hasicí přístroje, případně jiná požární zařízení se nesmí používat k jiným účelům, než k jakým jsou určena.

11.   Společenství je povinno zajistit dohled na společná zařízení v domě a osvětlení schodiště, chodeb a jiných všeobecně přístupných prostorů v domě.

 

Čl. 10

Udržování pořádku a čistoty v domě a jeho okolí

1.      Všichni uživatelé jednotek v domě a ostatní s nimi společně bydlící osoby jsou povinni zajišťovat společně čistotu a pořádek ve společných prostorách domu.

2.      Všichni uživatelé jednotek v domě a ostatní s nimi společně bydlící osoby jsou povinni dodržovat v prostorech jednotky základní hygienické normy.

3.      Způsobí-li uživatel jednotky v domě mimořádné znečištění společných prostor, včetně chodníku a okolí domu, je povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Pokud tak uživatel jednotky neučiní, bude odstranění znečištění zajištěno společenstvím na náklad uživatele jednotky.

4.      Větrání jednotky do vnitřních prostorů domu není dovoleno, pokud k tomu tyto prostory nejsou určeny.

5.      Uživatelé jednotek v domě jsou povinni zajistit řádnou údržbu a provádění úklidových prací ve společných částech domu, zejména pak :

-        zametání a umývání schodů, chodeb, kabiny výtahu a jejích dveří, podle potřeby, nejméně však 1x týdně,

-        udržování čistoty ve sklepě,

-        čištění schodišťových oken, osvětlovacích zařízení, zábradlí, schodových dveří, výtahové šachty, průchodů a průjezdů alespoň 1x za tři měsíce.

6.      Neprovede-li uživatel jednotky řádný úklid společných prostor v domě dle předepsaného rozpisu, zajistí provedení řádného úklidu společenství na náklady uživatele jednotky. Do úklidu společných prostor domu se započítává také úklid chodníků přiléhajících k domu.

7.      Nemovitosti hraničící se silnicí nebo místní komunikací v zastavěné části města či obce, přilehlý chodník, nebo část komunikace přiléhající k domu sloužící výhradně k chůzi, musí být řádně a včas čištěny a sypány tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.

8.      Čištěním chodníků nebo části komunikace přiléhající k domu sloužící výhradně k chůzi se rozumí zametání s kropením, umývání, odstraňování bláta a nečistot. Dále pak odklízení sněhu, zmrazků a ledu a posypávání zdrsňujícími materiály.

9.      Uživatelé jednotek v domě jsou povinni zajistit odklízení sněhu a sypání náledí na přístupových chodnících ke vchodům do domu. Pokud tak neučiní, bude tato činnost zajištěna společenstvím na náklad uživatelů jednotek, kteří tuto svou povinnost nesplnili.

10.   Posypový a úklidový materiál ( štěrk, odhrnovače, košťata apod… ) zajistí dle potřeb domu společenství.

11.   Za nedodržování čistoty a pořádku může příslušný obecní ( městský ) úřad vyvodit sankce. Právnické osobě až do výše 1.000.000,- Kč a fyzické osobě do výše 5.000,- Kč.

 

Čl. 11

Informační zařízení

1.      Informační zařízení na domech mohou být umístěna pouze se souhlasem společenství a v souladu s příslušnou obecní ( městskou ) vyhláškou.

 

Čl. 12

Ostatní zařízení v domě

1.      K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čisticím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být zajištěn volný přístup, včetně jejich označení viditelným orientačním nápisem nebo příslušnou tabulkou.

2.      Osoba, která důvodně uzavřela domovní uzávěr vody, plynu apod.., musí zajistit, aby jejich zavření, jakož i opětovné otevření bylo všem nájemcům včas oznámeno. Vpuštění plynu do plynovodu může provést pouze oprávněná fyzická osoba.

3.      Bezdůvodná a neoprávněná manipulace s uzávěry studené a teplé užitkové vody, tepla a plynu, s rozvaděči elektrického proudu, s vodoměry na teplou užitkovou vodu a studenou vodu a měřícími přístroji na dodávku tepla je přísně zakázána.

 

Čl. 13

Společné prostory a společné části domu a jejich užívání

1.      Klíče od uzamykatelných společných prostorů domu a od  výlezů ke společným televizním
a rozhlasovým anténám musí být uloženy na s
polečenstvím určeném místě.

2.      Místo a způsob uložení klíčů od uzamykatelných společných prostorů v domě a od výlezů ke společným televizním a rozhlasovým anténám a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů stanoví společenství.

3.      Místo a způsob uložení klíčů od společných uzamykatelných prostorů v domě a od výlezů ke společným televizním a rozhlasovým anténám musí být určeno tak, aby bylo zamezeno svévolné manipulaci s anténami, příp. jinými zařízeními společných částí domu umístěnými v uzamykatelných společných prostorách domu ( hlavní uzávěry plynu, vody, topení apod… ).

4.      Uživatelům jednotek v domě je zakázán vstup na střechu domu bez závažného důvodu.

5.      Provozní podmínky pro užívání společných prostor a společných částí domu si určují v souladu s platným zněním příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bytů a ostatních souvisejících předpisů vlastníci jednotek v domě.

 

Čl. 14

Otevírání a zavírání domu

1.   Uživatelé jednotek v domě jsou povinni udržovat veškeré vstupy do domu či jeho samostatných částí
       trvale uzavřené, a to takovým způsobem, aby nebyl umožněn nekontrolovaný cizích osob vstup do do-
       mu nebo jeho společných částí.

2.    Vstupy do domu či jeho společných částí mohou být otevřeny po přechodnou dobu nezbytně nutnou     
       k zajištění správy nebo údržby domu, jeho společných částí nebo jednotek v něm vymezených, anebo
       k zajištění oprávněných potřeb uživatelů jednotek ( např. stěhování ).

 

Čl. 15

Praní a sušení prádla

1.      V bytech lze prát v pračkách pro domácnost jen tehdy, nedojde-li tím ke zhoršení stavu užívaného objektu, ani k závadám v odběru vody. Jakákoli poškození a závady vzniklé následkem praní v pračkách pro domácnosti je uživatel bytu povinen neprodleně odstranit na svůj náklad.

2.      Sušení prádla v oknech a lodžiích je dovoleno jen takovým způsobem, aby to nad míru nezbytně nutnou neobtěžovalo ostatní uživatele domu.

3.      Provozní podmínky pro užívání společných sušáren v domě si určují po vzájemné dohodě uživatelé jednotek v domě.

4.      Na půdách a v sušárnách je zakázáno uskladňovat předměty, rozdělovat půdu přepážkami. V době mrazů nesmí být půdní okénka a okna v sušárnách otevřena.

 

 

Čl. 16

Vykládání a vyvěšování věcí

1.      Vykládání koberců, prádla a podobných předmětů v oknech a na lodžiích obrácených do ulic a na náměstí není dovoleno. K tomu je nutno využívat určené prostory. Pokud tyto prostory určeny nejsou, je třeba dodržovat estetické požadavky.

2.      Květiny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala dolů a nesmáčena zdi či fasádu.

3.      Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu společenství umísťovat na vnější konstrukce, např. balkónů, lodžií a oken, na fasádu a na anténní stožár jakákoli zařízení a předměty.

4.      Pro instalaci venkovních televizních a jiných antén a svodů je zapotřebí písemného souhlasu společenství. Stavební úřad může nařídit přeložení či úpravu antény, která narušuje bezpečnost okolí, stavební stav či vzhled domu.

 

Čl. 17

Čistění předmětů a ostatní práce

1.      Čistit a vyklepávat koberce, rohožky, peřiny apod. je povoleno pouze na místech k tomu určených. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.

2.      Na chodbách, schodištích, z lodžií, oken a do světlíků je zakázáno čistit, vytřepávat či vyklepávat jakékoli předměty ( obuv, šatstvo apod…. ).

3.      Práce a činnosti, které jsou zdrojem hluku, kouře, plynů, vibrací a jiných podobných vlivů zhoršujících životní prostředí, je možné provádět v prostorách domu a na přilehlých pozemcích pouze v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy a po předchozím souhlasu společenství, příp. i příslušného obecního ( městského ) úřadu ( vyžadují-li toto příslušné platné předpisy ).

 

Čl. 18

Držení domácích zvířat

1.      Uživatel jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata držená v jednotce ( psi, kočky, morčata apod… ), přičemž tato zvířata nesmí obtěžovat, omezovat či dokonce ohrožovat ostatní osoby v domě.

2.      Uživatel jednotky je povinen dbát, aby držením domácích zvířat v jednotce nedocházelo k rušení užívacích práv ostatních uživatelů jednotek v domě. V případě opakovaných stížností ze strany ostatních uživatelů jednotek v domě, např. na hlučnost či znečišťování společných prostor v domě, může společenství chov domácích zvířat uživateli jednotky zakázat.

3.      Uživatel jednotky musí při držení domácích zvířat dodržovat platné hygienické zásady a předpisy a je povinen dodržovat a respektovat vyhlášku o čistotě a pořádku ve městě a obci.

4.      Uživatel jednotky – držitel domácího zvířete je povinen odstranit jakoukoli nečistotu v domě a jeho okolí způsobenou drženým zvířetem a zabránit přenosu chorob z drženého zvířete na ostatní osoby v domě.

5.      K držení většího počtu domácích zvířat je zapotřebí souhlasu společenství. Podle druhu domu se může také k tomuto účelu vydat zvláštní předpis.

6.      Je zakázán jakýkoli volný pohyb drženého zvířete po domě a jeho okolí.

 

Čl. 19

Zamezení hluku - klid v domě

1.      Uživatelé všech jednotek v domě jsou povinni užívat jednotky v souladu s dobrými mravy.

2.      Uživatelé všech jednotek v domě jsou povinni učinit vhodná opatření a chovat se tak, aby :

-        bez oprávněného důvodu neobtěžovali zbytečným a nadměrným hlukem nezúčastněné osoby,

-        v době nočního klidu, to je od 22,00 do 6,00 hodin, bylo zabráněno šíření jakéhokoli hluku do okolí, zejména pak používáním televizních a rozhlasových a jiných podobných přístrojů a hlučným projevem osob.

3.      V době nočního klidu je vysloveně zakázáno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavačů prachu a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoli činnost působící hluk.

 

Čl. 20

Společná a závěrečná ustanovení

1.      Společenství je povinno zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen na viditelném a všem obyvatelům domu přístupném místě.

2.      Porušení tohoto domovního řádu se považuje podle zákona č. 124/1993 Sb. za přestupek a bude řešeno příslušným městským ( obecním ) úřadem v přestupkovém řízení.

3.      Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených tímto domovním řádem, bude tyto spory řešit pověřený orgán společenství ( výbor společenství, shromáždění vlastníků jednotek apod… ).

4.      Dojde-li k porušení povinností stanovených tímto domovním řádem ( nejde-li o přečin, anebo trestný čin ) uživatelem – nájemcem jednotky v domě, anebo osobami spoluužívajícími jednotku v domě, může toto vést po písemné výstraze až k výpovědi nájemce z bytu ( § 711, odst. 1, písm. c) Občanského zákoníku ).

5.      Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti jakýchkoli osob vyplývající z jiných platných vyšších právních předpisů.

6.      Tento domovní řád byl schválen nejvyšším orgánem společenství - shromážděním vlastníků jednotek konaném dne 03. listopadu 2008 a nabyl účinnosti dnem následujícím po dni schválení.

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 03. 11. 2008

 

 

předseda společenství vlastníků                                                                       člen výboru společenství